japnese ethnic clothing

ALPHABETICAL INDEX

PICTURE INDEX

* Bold words are the latest.

A B C D
Akaoni , Ao-oni , Aka-fun , Atarigane , bag , belt Chounin-gasa , Curtain , costumes , cos-play Daikoku
E F G H
earrings , Ebisu , fan , Fundoshi , Furoshiki Geta , Geisha Kimono , Graduation-hakama Hakama ,Hanten, Hand Cover (Tekkou) , Han'nya (Hannya, Han-nya) , Happi , Hanten-Obi, Han-juban , Haori , Haori-Himo , Haragake(Apron) , Heko Obi , hair ornament , Hyottoko
I J K L
Iai ,Ichime-gasa , Ichimonji-gasa ,Inrou, Jikatabi , Juban , Jacket , Jingasa , Jinbaori , Kaitou , Kaichu Dokei (Tokei) , Kamishimo , Kanzashi , Kasa , Katana , Katsura , kimono, Kimono-Socks, Kimono-Tabi , Kimono-Jacket , Kinchaku , Koiguchi (shirts) , Kohrin Belt , Kotetsu , Komusou-gasa , Kyahan (leggings) Long Hakama , Leggings (Kyahan)
M N O P
Mask , Mai-gasa , Mai-Sen , Mai-Sensu Maiwai ,Matahiki(pants)
Medicine Case , Men(mask) , Montsuki , Montsuki-Hakama ,
Miko (Maiden) , Mozoutou
Naginata , Naruko ,
Naga-BakamaNoren , Nihontou , Nikujuban , Nou-men , No-bakama
Obi , Okame , Okesa-gasa , Otedama , Ohajiki , Odori-gasa Partition Curtain ,
Q R S T
Rounin-gasa Sando-gasa, Sash , Sarashi , Shinkan (Oracle) , Shiro-fun ,
Shinsengumi , Shippou-watch ,Socks , Sodenashi , Sensu , Suehiro , Sensu case , Shouya-bakama , Sleeveless Happi , Sukeroku (gasa)Sotsugyoushiki-hakama , Straw Sandal (waraji)
T-Shirts , Tabi ,Takuhatsu-gasa , Tantou ,Tatoo Shirts , Tenugui , Tengu , Tekkou (hand cover) , Tattsuke-bakama , Tokei , Torioi-gasa ,
U V W X , Y, Z
Uchiwa , Underwear Waraji (Straw Sandal) , Waraji Kake , watch , wig Yari, Zouri , Yosakoi (Castanet)


montsuki
MONTSUKI, MONTSUKI HAKAMA :
Montsuki is the most formal Hakama style. You should have your family mon (Kamon) on Kimono and Hoari. (chests, sleeves and back)
And you have to wear Striped Hakama.

Black Kimono : Men's Kimono
Black Haori : Haori
Striped Hakama : Hakama(1)
Tabi : Tabi for Kimono (white plain)
Zouri : Zouri
Sensu (white sensu/ Suehiro) :


TOP of this page

mens kimonokimono for womenhakamashita_kimono
KIMONO

Kimono : Men's Kimono , Kimono (ready made) Ensemble , Kimono (2) for men and women , Women's Kimono , Inexpensive Kimono
Kimono Jacket : Haori (Kimono Jacket) We can custom make Kimono, Haori for men and women
Kimono for Hakama : Kimono for Hakama
Kimono for Kids : Kimono for KIDS

Ref. Yukata (cotton casual Kimono robe) , Juban (underwear) , Tabi (socks) , Zouri & Geta (sandals) , Obi (sash /belt)


TOP of this page

kamishimo Kamishimo : Kamishimo
juban for womenjuban for men JUBAN
Underwear for Kimono : Men's Underwear , Women's Juban , Women's Underwear
(JUBAN is an underwear for Kimono. HAN-JUBAN is Half (top) size Juban.
NAGA-JUBAN is long one and HADA-JUBAN is also called HADAGI, which is worn under JUBAN)

Ref. Fundoshi ( traditional pants, loincloth)
Ref. Nikujuban (Tattoo shirts)

TOP of this page

HADA JUBAN
Underwear for Kimono : Men's Underwear , Women's Juban , Women's Underwear
Kohrin belt KITSUKE KOMONO

Kohrin Belt (Kitsuke Belt) : To make / steady your Kimono collar neatly. Women's Underwear
Rubber Belt
Underwear for Kimono : Men's Underwear , Women's Underwear

TOP of this page

Yukata
YUKATA

yukata : Yukata(1) , Yukata(2)
inexpensive yukata : Inexpensive Yukata and Kimono
Custom Yukata : Custom Made Yukata


TOP of this page

Hakama StripedHakama
HAKAMA
Hakama : Hakama(1) , Hakama(3) , Hakama(4)
Hakama for Martial Arts : Martial Arts
Kimono for Hakama : Kimono for Hakama
Tattsuke Hakama , Hakama for Graduation Ceremony : Hakama(3)
Long Hakama, Nobakama, Shouyabakama : Hakama(3)

TOP of this page

mens kimonoReady Made Ensemble Kimono Set
HAORI
Kimono Jacket : Haori (Kimono Jacket) We can custom make Kimono, Haori for men and women

Haori & Hakama Emsemble Set : Kimono (ready made) Ensemble

Ref. Haori-Himo (strap of Haori)


TOP of this page

obi for menobi for women
belt for happi hanten

OBI
Obi for men , Obi for Hakama: Obi for Men (Kenjou Obi, Keisou (ready-tied)), Obi for men (2) (revesible, Sanzun)
Obi for women : Obi for Women(Heko-obi -soft obi-) , Obi for Women (2) , Ready Tied Obi for Women (3)

Obi for Hanten : Obi for Happi (HantenObi) ,

Obi-Jime & Obi-Age ( Sash and Rope for holding Obi) : Obiage and Obijime Set

Ref. Happi / Hanten


TOP of this page

Iai-gi
Martial HakamaMartial Hakama

IAI
Hakama and Gi for Martial Arts : Martial Arts
Swords, Yari for decoration and practice : Martial Aarts (2)

Ref. Jikatabi (boots) , Samurai , Shinsengumi ,TOP of this page

Fundoshi"Samurai"
FUNDOSHI

Fundoshi : Warring States & Edo Period
(Aka-Fun = Akai Fundoshi (Red Fundoshi), Shiro-Fun = Shiroi Fundoshi (White Fundoshi) )

Ref. Juban for men(underwear)


TOP of this page


FUROSHIKI
Furoshiki : Room Decoration(1)

Ref. Tenugui

TOP of this page

tabi
Tabi Fingered SocksFive Fingered Socks

TABI
White plain Tabi : Tabi for Kimono (white plain)
Coloured Tabi or Patterned Tabi : Kimono Tabi (2)
Special Tabi : Tabi with leather sole, Black sole Tabi , Stretching Tabi : Special Tabi

SOCKS (Tabi Fingerd Socks, Five Fingered Socks) : Tabi Fingered Socks

Ref. Geta & Zouri (sandals) , Jikatabi (boots) , Waraji (Straw Sandal) and Waraji Kake


TOP of this page

tekkou tekkou Tekkou (Hand Cover)
Tekkou (1) : Tekkou and Special Tabi, leggings
Han Tekkou ( Half- Tekkou ) : Tekkou - Hand Cover -(2)

Ref. Leggings (Kyahan)
kyahan Kyahan(leggings)
Tekkou and Kyahan : Special Tabi, Tekkou and Kyahan
getageta
ZOURI & GETA
Zouri and Geta : Zouri and Geta (sandals)

Ref. Tabi (socks), Jikatabi (boots)

TOP of this page

jikatabijikatabi

JIKATABI
: Jikatabi

Ref. Geta & Zouri (sandals) , Tabi (socks), Socks (Two Fingered, Five Fingered)

TOP of this page

Waraji & Waraji Kake : Special footwear
Shinsengumi
SHINSENGUMI : Shinsengumi

Ref. Samurai , Martial Arts , Katana (swords)
inrouhaorihimo
kiseru

INROU (medicine case), KISERU (Pipe) , Haori-Himo (strap for the Haori jacket)
: Kimono Accessories

Ref. Haori (jacket) , Watch , Souvenior , Wig


TOP of this page

Sensu - fan - Ukiyoe

SENSU (fan) / SUEHIRO:
Mai-Sensu , Sensu for decoration , Sensu case, : Sensu (1)
Ukiyoe Sensu, Sensu for decoration , Sensu case, : Sensu(2)

TOP of this page


chirimen kinchaku bagShakukago
KINCHAKU (bag) : Kimono Accessories , Shinsengumi , Souvenir Items , Girl's items

SHAKUKAGO (maiko bag) : Girl's items

Ref. Kanzashi

TOP of this page

taiko costume, happi, hanten
Happi / Hanten (happi = hanten)
Happi (1) : Inexpensive Happi Muji Hanten 3300-yen, Inexpensive Hanten (1) 3900-yen
Happi (2) : Inexpensive Happi (2) Inexpensive Hanten 4300-yen
Happi (3) : Happi (1) Happi with belt including 4900-yen
Happi (4) : Happi (2) Happi
Happi (5) : Happi (3)

Ref . Wataire Hanten (Padded /Quilted) Hanten
Naga-Hanten (Long Happi) : Long Happi
sashiko "God of Thunder"ݏj SPECIAL HAPPI (Authentic) Sashiko Hanten and so on : Special Happi
MAIWAI
Sodenashi (Sleeveless) Hanten (happi) : Sleeveless Happi
See also :
Padded Hanten (warm clothes)
Festival Item ( Haragake, Matahiki, Koiguchi shirts , Sarashi) , Hachimaki , Hanten Obi (Belt for Hanten )
Festival Props (Uchiwa, Chouchin , Naruko(Castanet) )
TOP of this page
Haragake & Matahiki Haragake (Apron), Matahiki (Pants) : Festival Clothing (1)
Koiguchi -White
Koiguchi Shirts : Festival Clothing (2)
Niku Juban (Tatoo Shirts)
Niku Juban(Tattoo Shirts) : Festival Clothing (2)
Tatoo Shirts, Tattoo sleevess shirts and Tattoo stickers

CF. Juban, Hanjuban
Sarashi : Festival Clothing (1) , Sarahi (cotton cloth bolt, easy Sarashi)

Ref. Haramaki, Fundoshi
UchiwaNarukoAtarigane Festival Props : Festival Items (2)
Uchiwa, Naruko(castanet), Atarigane , Chouchin (lantern) ,
TOP of this page
Hachimaki (head band) : Hachimaki
kanzashi Earrings
KANZASHI
Kanzashi : Kanzashi
Hair Clips : Girl's items

EARRINGS
Earrings : Girl's items


TOP of this page

nipponKaichuDokei
Souvenier
Kinchaku, Otedama, Ohajiki, Toys : Souvenir Items ,
T-Shirts , Manegi , : Souvenir Items (2)

Watch
Tokei, Kaichu Dokei : Shippou watch

Ref. Tenugui , Noren (Partition Curtain) , Men(mask)

TOP of this page

Tenugui

TENUGUI
Tenugui : Room Decoration(1)

Ref. Furoshiki

TOP of this page

Noren
NOREN

Noren (partion Curtain): Room Decoration(1)

TOP of this page

HannyaHyottokoOkame
OMEN / MEN -- Mask
Hannya, Noumen,: Room Decoration(1)
Hannya, Oni (Aka oni, Ao oni) , Okame , Hyottoko, Tengu, Daikoku, Ebisu: Dancing Props

As for Ebisu or Daikoku, Ref. Costumes : costumes

TOP of this page

HitatareChihaya COSTUMES
Ebisu, Daikoku, Miko(Shinto maiden) , Shinkan(Shinto oracle) : costumes

Ref. Naga Bakama (Long Hakama) , Wig


TOP of this page

JinbaoriJingasa
SAMURAI GOODS
Jingasa , Jinbaori : Warring States & Edo Period

Ref. Shinsengumi , Martial Arts , Katana (swords) or Yari , Samurai wig

TOP of this page

Katana
KATANA
, YARI , NAGINATA
Swords, Yari , Naginata for decoration and practice : Martial Aarts (2)

Ref. Samurai , Shinsengumi , Iai

TOP of this page

Hikizuri Kimono
HIKIZURI

Long Kimono for Stage Costume : Stage Costume (1) Geisha Kimono

Ref. Umbrella for Dancing , Kanzashi

TOP of this page

Rounin GasaSando gasaChonin gasa
KASA
1. HAT
Rouin-gasa, Sando-gasa, Chounin-gasa , Takuhatsu-gasa, Komusou-gasa : Warring States & Edo Period
Kasa(Hat) for Dancing (Okesa -gasa, Torioi-gasa ) : Dancing Props (2)
Mai gasaSukeroku 2. UMBRELLA
Umbrella for Japanese Dancing : Umbrella for DancingRef. Kesa & Komusou goods

TOP of this page

Komusou-gasaKesaGebako
KESA & KOMUSOU-goods
Kesa , Komusou-gasa, Gebako : Komusou & Religious Costumes


TOP of this page

Samurai WigSekitori Wig
Akudaikan

WIG
Samurai, Matatabi, Tonosama, Sekitori, Geisha, Baasan : Wigs , Easy Suits
Easy Costume of Kamishimo, Ninja Suits : Wigs , Easy Suits ,


Ref. Samurai goods, Warring States : Samurai goods
Ninja Costumes and other special costumes : Costumes
Kamishimo : Kamishimo

TOP of this page

haramaki Haramaki (Belly warmer) : Haramaki & Quilted Warm Clothings


Ref. Sarashi (cotton cloth)
wataire_hanten Wataire Hanten (Padded Hanten): Haramaki & Quilted Warm Clothings

Ref. Hanten(happi)

TOP of this page

....... NEVER ENDING.....


BOKUNAN-DO